TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A II. kerületi önkormányzati óvodák elérhetősége (e-mail cím, vezető mobil száma), a körzete, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT ide kattintva érhető el.

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa: Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.hu.

A beiratkozás SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével történik az alábbiak szerint:

  • amennyiben a szülő a lakhely szerint körzetes óvodába kívánja beíratni gyermeket, eljuttatja a szándéknyilatkozatot a körzetes óvodába,
  • ha a szülő választott – nem körzetes – óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott intézménybe, ezzel egyidejűleg e-mail útján, másolatban értesíti a körzetes óvodát is,
  • a kerületi intézmények közül a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda nem rendelkezik körzettel, az ide történő beiratkozás a körzeten kívüli beiratkozás szerint történik.    

Fontos, hogy a nyilatkozattal együtt telefonos elérhetőségüket is küldjék el!

Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassa el, amely a szakértői  vélemény szerinti jogosult óvoda.

Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról  e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát.

Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket. 

  1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

    A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

  2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

    A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.